Największy Polski producent Koszy wsporczych do odpylaczy przemysłowych!

/

Ogólne warunki dostaw i usług

Ogólne warunki dostaw i usług

1. Zastosowanie niniejszych warunków ogólnych

1.1 Niniejsze warunki ogólne (zwane dalej „Warunkami ogólnymi”) stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży produktów (zwanych dalej „Produktami”), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub za jej granicą, firmom nabywającym (zwanym dalej „Nabywcą/Nabywcami”) przez firmę 4INDUSTRY Sp. z o.o., zwanej dalej „Dostawcą”. Wszystkie oferty, potwierdzenia zamówienia, dostawy i faktury Dostawcy będą realizowane w oparciu o niniejsze Warunki ogólne, o ile Dostawca nie postanowi inaczej na piśmie.

1.2 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie, gdy strony (Nabywca, Dostawca) zawierają umowę na piśmie lub w inny sposób. Tam, gdzie występuje termin „na piśmie” oznacza to dokument podpisany przez strony, pismo, faks, dokument elektroniczny i każdy środek zgodny z umową zawartą przez strony (zapytanie, oferta, zamówienie, umowa).

1.3 Uznaje się, że niniejsze Warunki zostały zaakceptowane przez Nabywcę, nawet, jeżeli różnią się od ewentualnych ogólnych lub szczególnych warunków zakupu przygotowanych przez Nabywcę. Te ostatnie nie zobowiążą w żaden sposób Dostawcy, o ile Dostawca nie zaakceptuje ich wyraźnie na piśmie.

1.4 W przypadku uznania jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Warunków ogólnych za nieważne lub niemające zastosowania pozostałe postanowienia Warunków ogólnych pozostają w mocy; postanowienia nieważne lub niemające zastosowania mogą zostać zmienione w taki sposób, by ich treść pozostała, o ile to możliwe, jak najbardziej zbliżona do pierwotnych postanowień, które zostały uznane za nieważne lub niemające zastosowania.

 

2. Zawieranie umowy i przyjmowanie zamówień

2.1 Każda umowa sprzedaży zostanie uznana za zawartą wówczas, gdy Nabywca otrzyma od Dostawcy pisemne potwierdzenie złożonego przez Nabywcę zamówienia, do którego przyjęcia lub odrzucenia Dostawca zastrzega sobie prawo. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ze strony Dostawcy umowa zostanie uznana w każdym przypadku za zawartą najpóźniej w momencie dostarczenia Produktów Nabywcy, zgodnie z ustalonym terminem wydania.

2.2 Wszelkie oferty przedstawione Nabywcy przez Dostawcę będą ważne wyłącznie przez okres w nich określony i wygasną po jego upływie bez konieczności ich odwołania. O ile nie postanowiono inaczej, uznaje się, że oferta będzie ważna przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty jej wydania / przesłania.

2.3 Wszelkie odwołania lub zmiany w zamówieniu ze strony Nabywcy nie będą obowiązywać bez wcześniejszego zezwolenia lub późniejszej akceptacji na piśmie przez Dostawcę.

2.4 Pośrednicy i agenci nie są uprawnieni do tworzenia zobowiązań ze strony Dostawcy wobec Nabywcy ani podpisywania umów w imieniu Dostawcy.

 

3. Produkty i ich ceny

3.1 O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, do każdego zamówienia będą miały zastosowanie ceny wskazane przez Dostawcę w określonej ofercie produktowej i usługowej.


4. Dostawa produktów

4.1 Dostawy oparte są o ustalenia przepisów INCOTERMS. Jeżeli nie ustalono w zamówieniu warunków dostaw obowiązuje dostawa Carriage Paid To (CPT).

4.2 Adres dostawy zamówionego Produktu – jeśli inaczej nie podano w zamówieniu lub umowie: 

4INDUSTRY Sp. z o.o. ul. Zakładowa 11, 26-052 Nowiny k/Kielc

4.3 Wszelkie dokumenty dostawy (WZ, listy materiałowe, faktury) powinny zawierać numer zamówienia Nabywcy.

/UWAGA/ 

Przyjęcie zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne przeprowadzenie audytu przez jednostkę notyfikowaną.

4.4 Ceny Dostawcy dotyczące pakowania i transportu ustalane są w sposób indywidualny Ustala się, że Dostawca zapewni pakowanie Produktów z wykorzystaniem typu opakowań, jaki uzna za najbardziej odpowiedni w stosunku do rodzaju transportu uzgadnianego za każdym razem z Nabywcą. Koszty za wszelkie opakowania specjalne (do zamówienia przez Nabywcę przed złożeniem zamówienia) będą naliczane przez Dostawcę i będą stanowić przedmiot wyraźnej umowy pisemnej między Dostawcą a Nabywcą.

 

5. Ryzyko strat – Przekazanie własności

5.1 Dostawca nie zawrze żadnej umowy na wysyłkę lub transport produktów podlegających dostawie, o ile Nabywca nie wyrazi na to pisemnej zgody, oraz nie przejmie ryzyka oraz kosztów z nią związanych, zaś koszty wysyłki i transportu poniesione przez Dostawcę zostaną naliczone na fakturze wystawionej Nabywcy oprócz ustalonych cen zawartych w ofercie. 

5.2 W przypadku, gdy Nabywca nie odbierze Produktów w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania informacji o ich dostępności, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia Nabywcy kosztów poniesionych przez Dostawcę za przechowanie i magazynowanie tych Produktów od wyżej wymienionych 7 (siedmiu) dni roboczych do dnia ich rzeczywistego odbioru. Terminy płatności będą nadal obowiązywać i pozostaną wiążące dla Nabywcy nawet, gdyby ten ostatni nie odebrał Produktów na czas. W przypadku, gdy dokonanie płatności przewidziane jest po dostawie, terminy płatności będą obowiązywać w każdym razie od daty powiadomienia o gotowości towarów, a wyłącznie w przypadku jego braku od uzgodnionej daty dostawy.

 

6. Czas dostawy

6.1 Jeśli strony, zamiast określić datę dostawy, określiły maksymalny okres czasu, w którym dostawa powinna nastąpić, taki okres biegnie z momentem zawarcia umowy, zakończeniem wszelkich formalności, po dokonaniu wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy, gdy wszelkie zabezpieczenia zostały uiszczone wraz z wypełnieniem wszelkich warunków wstępnych. 

6.2 W przypadku niezgodności między terminami (lub datami) dostawy wymaganymi przez Nabywcę a tymi podanymi w potwierdzeniu zamówienia jako orientacyjne oraz terminami (lub datami) dostawy przewidzianymi przez Dostawcę, te ostatnie będą miały decydujące znaczenie. Termin dostawy zacznie upływać po otrzymaniu przez Dostawcę jakiejkolwiek zaliczki wpłacanej przez Nabywcę po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub, w przypadku Produktów realizowanych w oparciu o specyfikacje techniczne Nabywcy, od momentu otrzymania przez Dostawcę wszystkich ostatecznych specyfikacji technicznych, rysunków i danych technicznych wymaganych przez Dostawcę i/lub niezbędnych do dostarczenia przez Nabywcę w celu uruchomienia produkcji i dostawy Produktów.

6.3 Jeśli Dostawca przypuszcza, że nie będzie w stanie dostarczyć Produktu w terminie dostawy, niezwłocznie powiadomi na piśmie o tym fakcie Nabywcy podając powód, oraz jeśli jest to możliwe, przewidywany termin dostawy.

6.4 Jeśli Dostawca nie dokona takiego zawiadomienia, Nabywca jest upoważniony do rekompensaty wszelkich dodatkowych kosztów, które poniósł, a których poniesienia mógł uniknąć, gdyby otrzymał takowe zawiadomienie. 

6.5 Dostawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia także poprzez dostawy częściowe oraz do wystawiania faktur częściowych w zależności od wykonanych dostaw. W przypadku, gdy Nabywca nie zamierza przyjmować częściowych dostaw towaru będzie musiał złożyć z wyprzedzeniem stosowne oświadczenie na piśmie Dostawcy.

6.6 Własność Produktów przejdzie na Nabywcę w chwili wykonania danej dostawy, według wcześniej uzgodnionych warunków jej wydania. 

 

7. Opóźnienia w realizacji umów

7.1 Jeśli Produkt nie został dostarczony w terminie dostawy (określonym w zamówieniu, umowie) Nabywca jest upoważniony do odszkodowania od daty, w której dostawa powinna mieć miejsce. Odszkodowanie płatne jest w wysokości 1 procenta ceny nabycia za każdy zakończony dzień opóźnienia. Odszkodowanie nie przekracza 15 procent ceny nabycia.

7.2 Nabywca ma także prawo do zakończenia umowy poprzez pisemne zawiadomienie Dostawcy, jeśli z okoliczności jasno wynika, że nastąpi opóźnienie w dostawie, które zgodnie uprawnia Nabywcę do maksymalnego odszkodowania (15% wartości zamówienia). W przypadku zakończenia umowy z tego powodu, Nabywca jest uprawniony do maksymalnego odszkodowania oraz rekompensaty.

 

8. Płatności

8.1 Płatności będą dokonywane przez Nabywcę, za każdym razem, w sposób określony w ofercie przez Dostawcę, na potwierdzeniu zamówienia i/lub fakturze przesłanej Nabywcy przez Dostawcę.

8.2. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. Termin płatności biegnie od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez upoważnioną osobę. Za datę płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego Nabywcy.

8.3 Brakujące lub częściowe płatności, płatność po upływie terminu wskazanego na fakturze lub nocie obciążeniowej Dostawcy, występowanie zdarzeń o negatywnych skutkach dla sytuacji majątkowej i gospodarczej Nabywcy oraz każdy inny przypadek stanowiący niespełnienie warunków przez Nabywcę spowoduje niedopełnienie uzgodnionych warunków płatności za Produkty przez Nabywcę. Dostawca będzie miał zatem prawo do podjęcia natychmiastowych działań w celu odzyskania istniejących wierzytelności, nawet jeśli nie są płynne i egzekwowalne, i to w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i/lub sformalizowania. Wszelkie spory lub roszczenia Nabywcy za wady lub skazy na Produktach w żadnym wypadku nie uprawniają Nabywcy do zawieszenia lub opóźnienia płatności.

8.4 W przypadkach, o których mowa w artykule 8.3, Dostawca będzie miał prawo, według własnego uznania, bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności za szkody, do: 

1) niewykonania zamówienia,

2) zawieszenia i/lub odmowy dostawy Produktów zamówionych i jeszcze niedostarczonych, także w przypadku Produktów związanych z brakującą lub opóźnioną płatnością, o której mowa, do czasu pełnej zapłaty kwoty należnej przez Nabywcę,

3) wycofania lub zmniejszenia wartości ewentualnej linii kredytowej przyznanej Nabywcy i/lub

4) żądania od Nabywcy gwarancji płatności i/lub innych terminów i sposobów płatności, zarówno za dostawy w trakcie realizacji, jak i te przyszłe.  


9. Zobowiązania z tytułu usterek
9.1 Dostawca gwarantuje brak wad i skaz w odniesieniu do materiałów lub jakości wykonania Produktów, a także do zgodności Produktów ze specyfikacjami technicznymi oraz ewentualnymi próbkami dostarczonymi przez Dostawcę i/lub wyraźnie zaakceptowanymi przez Nabywcę w formie pisemnej.

9.2 Dostawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zbadania Produktów w celu określenia, czy wada występuje i czy Dostawca jest za nią odpowiedzialna.

9.3. Dostawca zlikwiduje wszelkie usterki lub niedogodności (zwane dalej usterkami) wynikające z błędnego projektu, materiałów lub robocizny. Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do usterek, które wystąpią w okresie dwóch lat od dostawy. Jeśli usterka w części Produktu została usunięta, Dostawca odpowiada za usterki w naprawionej lub wymienionej części na takich samych zasadach i warunkach, jak te odnoszące się do oryginalnego produktu przez okres jednego roku. W odniesieniu do pozostałych części Produktu okres zostaje przedłużony jedynie o okres równy okresowi, przez który Produkt został wyłączony z działania w wyniku usterki. Nabywca bezzwłocznie powiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich pojawiających się usterkach. Zawiadomienie zawiera opis usterki.

9.4 W przypadku naprawy lub wymiany Produktów Nabywca otrzyma Produkt naprawiony lub wymieniony na koszt Dostawcy (łącznie z kosztami transportu). Wszelkie zwroty Produktów będą musiały zostać, w każdym przypadku, zatwierdzone uprzednio na piśmie przez Dostawcę. Dostawca usuwa usterkę bez niepotrzebnej zwłoki i na swój koszt. Naprawa zostanie przeprowadzona na miejscu, gdzie znajduje się Produkt chyba, że Dostawca będzie uważał za stosowne, aby wadliwa część Produktu została mu zwrócona do naprawy lub wymiany. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia demontażu oraz ponownej instalacji części, jeśli wymaga to wiedzy specjalistycznej. Jeśli taka wiedza specjalistyczna nie jest wymagana, Dostawca wypełnia swoje zobowiązania w odniesieniu do usterki, kiedy dostarczy do Nabywcy odpowiednio naprawioną i wymienioną część.

9.5 Tam, gdzie usterka może spowodować dalsze straty i uszkodzenia, Nabywca może sam dokonać niezbędnych napraw  a kosztami obciążyć Dostawcę Produktu.

9.6 Jeśli Dostawca nie wypełni swoich zobowiązań w ostatecznym terminie, Nabywca sam podejmuje się lub zatrudnia osobę trzecią w celu podjęcia niezbędnych prac naprawczych na ryzyko i koszt Dostawcy. Tam, gdzie udane prace naprawcze zostały dokonane przez Nabywcę lub osobę trzecią, wynagrodzenie ze strony Dostawcy za uzasadnione koszty poniesione przez Nabywcę zostaną w pełni rozliczone jako zobowiązania Dostawcy z tytułu wymienionej usterki. Jeśli usterki nie dało się w pełni usunąć Nabywca jest uprawniony do redukcji ceny nabycia proporcjonalnie do obniżonej wartości Produktu, zakładając, że okoliczności takiej redukcji nie przekraczają 20 procent ceny nabycia, lub tam, gdzie usterka jest tak istotna, że wyraźnie pozbawia Nabywcę korzyści płynących z umowy, Nabywca może wypowiedzieć zamówienie/umowę na piśmie do Dostawcy. Nabywca jest wtedy upoważniony do rekompensaty z tytułu poniesionych strat, maksymalnie do 20 procent ceny nabycia.

9.7  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, skazy lub braki w jakości Produktów wynikające z:

1) wad i skaz lub braków w surowcach i materiałach lub komponentach dostarczonych przez samego Nabywcę i/lub zamówionych przez Dostawcę w oparciu o wytyczne Nabywcy,

2) nieprawidłowego montażu lub instalacji Produktów,

3) niewłaściwego użytkowania Produktów przez Nabywcę,

4) napraw, naruszeń lub modyfikacji naniesionych na Produkty bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy, 

5) niedbałej i nieprofesjonalnej obsługi ze strony Nabywcy i/lub klientów Nabywcy, lub 

6) normalnego zużycia, złego lub niedostatecznego przechowywania lub konserwacji Produktów, stosowania środków żrących i niebezpiecznych.


10. Siła wyższa

10.1 Dostawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Nabywcy za jakiekolwiek niewywiązanie się z umowy spowodowane zdarzeniami będącymi poza rozsądną kontrolą. Każda ze stron ma prawo do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy w stopniu, w jakim takie wykonanie jest niemożliwe lub niezwykle uciążliwe z powodu jednej z następujących okoliczności wszelkie okoliczności poza kontrolą stron takie jak na przykład lecz nie wyłącznie:: pożar, wojna, powszechna mobilizacja wojskowa, powstanie, rekwizycja, zabór, strajki, utrudnienia komunikacyjne, klęski żywiołowe, zamieszki, konfiskaty administracyjne, embarga, prawa lub ustawy jednostek terytorialnych lub organów administracyjnych, ograniczenia w użyciu energii oraz opóźnienia w dostawie przez poddostawców spowodowane takimi okolicznościami opisanymi w niniejszym punkcie. Okoliczności opisane w niniejszym punkcie zaistniałe przed lub po zawarciu umowy dają prawo zawieszenia tylko, jeśli ich wpływ na wykonanie umowy nie mógł być przewidziany w czasie jej zawierania. Strona zgłaszająca roszczenia z tytułu działania Siły Wyższej powiadomi drugą stronę bezzwłocznie na piśmie o zaistnieniu i zaprzestaniu występowania takich okoliczności.

10.2 Gwarancja i odpowiedzialność Dostawcy wynikająca oraz odnosząca się do umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki ogólne jest ograniczona do tej wyraźnie przewidzianej w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków winy umyślnej i rażącego niedbalstwa ze strony Dostawcy, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za szkody pośrednie, bezpośrednie lub wtórne, za utracone zyski, straty pośrednie i bezpośrednie jakiegokolwiek rodzaju (łącznie z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi) wynikające z zakupu tychże Produktów.

10.3 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że łączna odpowiedzialność 4INDUSTRY Sp. z o.o.  będzie, w każdym przypadku, ograniczona do ceny zapłaconej przez Nabywcę za dane Produkty, poza ewentualnymi kwotami wypłaconymi przez towarzystwo/a ubezpieczeniowe w ramach polis ubezpieczeniowych wykupionych przez Spółkę/Spółki należącą/należące do Biko-Serwis.

 

11. Przewidywany brak prawidłowego wykonania umowy

11.1 Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, każda ze stron jest upoważniona do zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy, gdy jasno wynika z okoliczności, że druga strona nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań. Strona zawieszająca wykonanie umowy bezzwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą stronę.

11.2 Bez względu na to, co mogłoby wynikać z Warunków Ogólnych, jedna ze stron jest upoważniona do zakończenia umowy poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeśli wykonanie umowy jest zawieszone przez ponad sześć miesięcy.

11.3 Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte zgodnie z prawem kraju Nabywcy, przy czym właściwym sądem jest sąd ze względu na lokalizację Nabywcy.

 

12. Know-How i informacje poufne

Know-how i inne informacje poufne Dostawcy należą wyłącznie do Dostawcy i są udostępniane Nabywcy na zasadzie poufności (nawet w przypadku, gdy Dostawca otrzymał je od osób trzecich), wyłącznie w celu związanym z umową sprzedaży zawartą w oparciu o niniejsze Warunki ogólne. Nabywca przyjmuje zatem obowiązek wykorzystywania informacji poufnych Dostawcy wyłącznie w zakresie ściśle związanym z realizacją każdej umowy sprzedaży i używaniem poszczególnych Produktów oraz do nieujawniania tych informacji poufnych osobom trzecim, o ile Dostawca nie udzieliła na to pisemnego upoważnienia.

 

13. Znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

13.1 Nabywca nie może rejestrować ani zezwalać na rejestrację znaku towarowego, nazwy handlowej lub nazw wyraźnie używanych przez Dostawcę w sprzedaży Produktów (które pozostają wyłączną własnością Dostawcy i/lub innej Spółki należącej do Biko-Serwis takich jak terminy lub wyrażenia podobne lub łudząco zbliżone. 

13.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności, straty, szkody lub inne wydatki dowolnego rodzaju, pośrednie lub bezpośrednie, które Nabywca może ponieść w związku z naruszeniem przez Dostawcę praw własności intelektualnej osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, w których zostanie dowiedzione, że Dostawca był świadomy, iż przedmiotowe dobra zostały wyprodukowane lub dystrybuowane z naruszeniem wcześniej istniejących praw własności intelektualnej należących do strony trzeciej.

13.3 W przypadku produkcji przez Dostawcę Produktów zgodnych z instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę lub w przypadku zastosowania przez Dostawcę w stosunku do Produktów jakiejkolwiek procedury w oparciu o instrukcje Nabywcy Nabywca będzie zobowiązany wypłacić Dostawcy odszkodowanie za jakiekolwiek straty, szkody, koszty i wydatki poniesione przez Dostawcę w związku z Produktami, tj. w przypadku konieczności poniesienia kosztów związanych z każdym naruszeniem modeli, patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej.


14. Przetwarzanie danych osobowych / RODO

Dostawca ma siedzibę w kraju UE, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych. W tym celu Nabywca potwierdza, że został poinformowany, zgodnie i w celach związanych z treścią art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/679 (RODO), po zapoznaniu się z właściwą informacją zamieszczoną na stronie www Dostawcy, że dane osobowe przekazywane i/lub wymieniane z Dostawcą, także na etapie wymiany informacji przed zawarciem umowy, będą przetwarzane przez Dostawcę; ustala się również, że Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, korzystając z własnych praw zgodnie z treścią art. 7 RODO.

Aktualności

Najnowsze wpisy

image

Targi HANNOVER MESSE 2017 Hanover

Z przyjemnością informujemy, że 4INDUSTRY wzięło udział w Międzynarodowych Targach Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle - Hannover Messe 2017.…
image

Targi ASTANA EXPO 2017 Kazachstan

Było nam ogromnie miło odwiedzić targi Astana Expo 2017 odbywające się od 10 czerwca do 10 września 2017 roku w…
image

Targi POWTECH 2017 Nurnberg

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowych targach przetwarzania i analizy substancji sypkich i granulatów POWTECH 2017 odbywających się…

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania jak najszybciej to możliwe.

Formularz zamówienia

Kosze wsporcze

Wypełnij formularz aby wysłać prośbę o wycenę zamówienia.